Bodovne rang liste za radna mjesta: Nastavnik matematike, Nastavnik informatike, Nastavnik njemačkog jezika, Nastavnik geografije, Sekretar škole, Nastavnik tjelesnog odgoja, Dnevni čuvar, Nastavnik razredne nastave a)1., Nastavnik razredne nastave b)1., Nastavnik tehničke kulture

Obavještavaju se kandidati koji su predali prijave na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU “Peta osnovna škola” Sokolovići Ilidža, za koji je obavještenje objavljeno dana 7.6.2023. godine u dnevnim novinama “Dnevni avaz”, a kompletan tekst javnog konkursa na službenoj internet stranici škole, Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo i JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo”, a čije su prijave blagovremene i potpune, da eventualne primjedbe na Bodovne rang-liste objavljene na službenoj internet stranici škole i oglasnoj ploči škole, mogu iskazati na e-mail adresu petaosnovnaskola@outlook.com u roku od 24 sata od dana objavljivanja Bodovnih rang-liste na naprijed navedenim mjestima.