Bodovne rang liste

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se kandidati koji su predali prijave na Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta u JU” Peta osnovna škola” Sokolovići Ilidža a čije su prijave blagovremene i potpune, da eventualne primjedbe na Bodovne rang-liste objavljene na službenoj internet stranici škole i oglasnoj ploči škole, mogu iskazati na e-mail adresu petaosnovnaskola@outlook.com u roku od 24 sata od dana objavljivanja Bodovnih rang-liste na naprijed navedenim mjestima.

Kandidati koji ulože primjedbe na Bodovne rang-liste neće biti uskraćeni za korištenje svih redovnih i vanrednih pravnih lijekova definisanih Pravilnikom s kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo ( “Službene novine Kantona Sarajevo” broj : 12/22 , 22/22) i drugim relevantnim propisima.

                                                                               Direktorica škole:

                                                                              Elvira Hrustanović